Blogs: Decorate your home
 Palliatieve Zorg & Levenseinde  thumbnail

Palliatieve Zorg & Levenseinde

Published May 02, 24
7 min read

Aan dit ZonMw-project werken ook Prosensa en het Maastricht UMC+ mee. sterkte wensen bij palliatieve zorg. De tweede subsidie uit het Rare Disease programma van ZonMw gaat naar onderzoek naar de afweerstoornis Severe Combined Immuno Deficiency (SCID). sterkte wensen bij palliatieve zorg. Kinderen met deze aandoening missen witte bloedcellen, die cruciaal zijn voor een goed afweersysteem. Zij kunnen behandeld worden met beenmergtransplantatie

Frank Staal. Hij wil deze patiëntjes gaan behandelen met gentherapie. sterkte wensen bij palliatieve zorg. “We nemen stamcellen uit het beenmerg van de patiënt en plaatsen daar het gezonde gen in. Bij sommige vormen van SCID is al aangetoond dat dat patiënten levenslang kan genezen”, aldus Staal. Onlangs is bekend geworden dat het project Phaedra: 'Pulmonary Hypertension and associated Right Heart Failure: breaking the vicious circle' gehonoreerd is

Doel is het vinden van nieuwe effectieve medicijnen voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie. Het betreft een consortiumaanvraag, waarbij VUmc de hoofdaanvrager is. Het VUmc-project in het kort: Als de bloeddruk in de longen te hoog is, moet het hart extra hard werken om het bloed naar de longen te pompen.Vaak komt de patiënt hieraan te overlijden, soms al op zeer jonge leeftijd. Prof. sterkte wensen bij palliatieve zorg. dr. Anton Vonk Noordegraaf (VUmc Amsterdam) en prof. dr. Peter ten Dijke (LUMC) starten een groot onderzoek om meer uit te vinden over de oorzaken van deze hoge bloeddruk in de longen. Dit moet aanknopingspunten opleveren om deze ernstige ziekte te voorkomen of af te remmen

De projecten maken onderdeel uit van Cardiovasculair Onderzoek Nederland, de krachtenbundeling van de hoofdrolspelers in het Nederlands hart- en vaatonderzoek: NFU, KNAW, ZonMW en de Hartstichting. De andere gehonoreerde projecten gaan over darmbacteriën tegen hart- en vaatziekten, het voorkomen van plotse hartdood, de link tussen hart- en vaatziekten en dementie en de ontwikkeling van een nieuw type hartklep.

Palliatieve Zorg Ouderen

Bij de vraag of en wanneer er begonnen moet worden met dialyse, zijn de voorkeur van de patiënt en diens gezondheidstoestand het belangrijkst. Bij dit laatste kan men bijvoorbeeld denken aan de aanwezigheid van ernstige klinische aandoeningen, vasculaire dementie en slecht fysiek functioneren - sterkte wensen bij palliatieve zorg. De overleving van dialysepatiënten met eindstadium nierfalen is de afgelopen jaren verbeterd

Van de Luijtgaarden concludeert dat voor de keuze van het soort dialyse afgegaan moet worden op de patiëntvoorkeur, tenzij er contra-indicaties zijn. Hoewel peritoneale dialyse goede resultaten geeft en veel goedkoper is dan hemodialyse, is het aantal nierpatiënten dat er gebruik van maakt sinds 2001 gedaald. Verder onderzoek is nodig om te bepalen hoe het gebruik van de buikspoeling gestimuleerd kan worden als eerste keus bij patiënten met eindstadium nierfalen.

Patiënten met lichte geheugenklachten waarbij op een MRI-scan een afname van het hersenvolume te zien was, gingen sneller achteruit dan patiënten zonder deze hersenkrimp (sterkte wensen bij palliatieve zorg). De studie is zojuist gepubliceerd in The Journal of Alzheimer’s Disease. De ziekte van Alzheimer begint vaak met lichte geheugenproblemen. Hoe snel het geheugen verder achteruit gaat en de patiënt dement wordt, verschilt echter sterk per patiëntOnderzoek van het VUmc Alzheimercentrum laat – voor het eerst – zien dat de tijd tussen het ontstaan van lichte geheugenproblemen en het optreden van dementie voorspeld kan worden. Patiënten met verlies van hersenvolume (atrofie), wat te zien is op een hersenscan, gingen sneller achteruit dan patiënten zonder krimp van de hersenen.

Knipperlichten Palliatieve Zorg

Andere bekende risicofactoren voor de ziekte van Alzheimer, zoals hoge leeftijd of een verlaging van het eiwit amyloid in het hersenvocht waren niet voorspellend voor het verdere beloop van de ziekte (sterkte wensen bij palliatieve zorg). Deze resultaten laten zien dat de snelheid van cognitieve achteruitgang bij beginnende ziekte van Alzheimer samenhangt met specifieke afwijkingen in de hersenen

Regels die het delen van informatie en nauwe samenwerking slechts beperkt toestaan, belemmeren de samenwerking in zorgnetwerken. Bovendien wordt te weinig ingezien dat netwerken investeringen in tijd en geld vergen. Om toekomstbestendige netwerken te behouden, moeten overheid en zorgverzekeraars hun beleid aanpassen. Dat stelt Astrid Kramer in het proefschrift waarop ze op 13 juni promoveert aan Tilburg University.

Om de stijgende zorgkosten en toenemende zorgvraag het hoofd te kunnen bieden, stimuleren overheid en verzekeraars de zorgverleners op die manier samen te werken (sterkte wensen bij palliatieve zorg). Maar die samenwerking verloopt nog niet optimaal, blijkt uit het promotieonderzoek van Astrid Kramer. Zo is het delen van zorginformatie problematisch en wordt te weinig geïnvesteerd in de samenwerking

Kramer: “De zorgverleners in een netwerk hebben elkaar nodig om complete en goede zorg te kunnen verlenen. Als men dit inziet en rekening houdt met elkaar, wordt het netwerk sterker en de efficiency groter (sterkte wensen bij palliatieve zorg). Niet alleen de zorgverleners profiteren hiervan, maar vooral ook de patiënt.” De netwerkcoördinator speelt een cruciale rol, constateert Kramer, door de deelnemende organisaties te wijzen op het gezamenlijke doel en de voordelen van het samenwerkenDoor het organiseren van bijeenkomsten en netwerkactiviteiten kan de coördinator ook het vertrouwen tussen de organisaties vergroten. Kramer onderzocht de bereidheid van organisaties om in een netwerk te blijven wanneer de omgeving verandert en de rol daarbij van het eigen belang versus het netwerkbelang. sterkte wensen bij palliatieve zorg. Dat deed ze door middel van interviews met zorgverleners uit CVA zorgketens en netwerken voor palliatieve zorg

Palliatieve Zorg Bij Kanker

Wordt een netwerk echter te groot, dan voelen organisaties zich minder betrokken en stappen ze er eerder uit. “Een ideaal netwerk bestaat uit ongeveer zes organisaties, onder leiding van een onafhankelijke coördinator. sterkte wensen bij palliatieve zorg. Iedere organisatie vaardigt een vaste vertegenwoordiger af, die middelen krijgt om deel te nemen. Men werkt vanuit een gezamenlijk belang en is soms bereid om dit boven het belang van de eigen organisatie te stellen

Sinds 2006 is ze verbonden aan het departement Management van dezelfde universiteit. In plaats van naar specifieke onderdelen van de hersenen van Alzheimerpatiënten te kijken, bestudeerde Willem de Haan de hersenen als netwerk; hoe efficiënt communiceren hersencellen, en op welke manier verandert dit bij Alzheimerpatiënten? Hij maakte daarbij gebruik van de wiskundige netwerktheorie.

Voor het in kaart brengen van de hersennetwerken maakte De Haan gebruik van het EEG (‘hersenfilmpje’), en de moderne variant: de magneet-encefalograaf (MEG) (sterkte wensen bij palliatieve zorg). Hij registreerde de hersenactiviteit van groepen Alzheimerpatiënten en gezonde vrijwilligers. Vervolgens paste hij concepten uit de netwerktheorie toe, een tak van wiskunde die zich specifiek richt op de structuur en functie van netwerken, om de gevonden verschillen te interpreteren

Hoe ernstiger de klachten van de patiënt, hoe ernstiger de communicatie doorgaans verstoord is - sterkte wensen bij palliatieve zorg. De manier waarop de communicatie verstoord wordt, is bij de ziekte van Alzheimer anders dan bij andere vormen van dementie. Dat betekent dat het meten van deze verstoringen kan helpen bij het vaststellen van de ziekte van Alzheimer

Palliatieve Zorg Van Florence

Dit suggereert dat verhoogde hersenactiviteit een belangrijke rol speelt in het ziekteproces, en dat is een interessante vondst, omdat hersenactiviteit op zowel medicamenteuze als niet-medicamenteuze wijze te beïnvloeden is. Het proefschrift is daarom een pleidooi om het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer meer te richten op de rol van verstoorde activiteit en communicatie in het brein.

Dat schrijven onderzoekers van het LUMC, samen met een Europees onderzoeksteam, in het gerenommeerde tijdschrift Human Molecular Genetics. “Dit is een heel nieuwe hoofdschakelaar met een positieve invloed op de menselijke levensduur (sterkte wensen bij palliatieve zorg).” In deze genetische ouderdomsstudie bleek een DNA-variant op chromosoom 5 significant vaker voor te komen bij 90-plussers dan bij mensen jonger dan 65 jaar

Eline Slagboom, hoogleraar Moleculaire Epidemiologie in het LUMC (sterkte wensen bij palliatieve zorg). De studie is wereldwijd de grootste genetische studie ooit uitgevoerd naar langlevendheid. “We hebben de unieke kans gekregen om het erfelijk materiaal van meer dan 20.000 85-plussers uit 10 Europese landen te vergelijken met ruim 75.000 jongere mensen”, aldus Slagboom. Het gevonden stukje DNA codeert niet voor een eiwit, maar voor RNA dat andere genen aanstuurt

“Na APOE, een gen dat onder meer de kans op dementie vergroot, is dit de eerste regulator die we kennen met een universeel effect op de levensduur vanaf de middelbare leeftijd.” Welke genen worden beïnvloed en in welke weefsels deze regulator tot uiting komt, wordt nu verder onderzocht. Het is al bekend dat de gevonden DNA-variant samengaat met een lagere bloeddruk op middelbare leeftijd.

Hoelang Duurt Palliatieve ZorgDat is een heel interessante bevinding (sterkte wensen bij palliatieve zorg). Het benadrukt hoe belangrijk het is om een verhoogde bloeddruk op middelbare leeftijd te vermijden (sterkte wensen bij palliatieve zorg). En het is goed nieuws, want een goede bloeddruk kun je relatief makkelijk bereiken door een gezonde leefstijl en medicatie”, vertelt Slagboom. sterkte wensen bij palliatieve zorg. “Voor iedereen een belangrijke boodschap, want de bloeddruk is maar bij 13 procent van de mensen goed ingesteld

Latest Posts

Palliatieve Zorg En Dementie

Published May 06, 24
7 min read

Wat Betekent Palliatieve Zorg

Published May 05, 24
4 min read

Palliatieve Zorg & Levenseinde

Published May 02, 24
7 min read